Crashtest

Název CRASHTEST vyplývá z podstatyprojektu. Je metaforou zátěžové zkoušky studujících umělců a kurátorů, kteří se prvně setkávají při tvorbě výstavy. V rámci studia teoretického oboru, jakým jsou dějiny umění, je jen málo příležitostí aplikovat naučené znalosti v praxi a získat přímou zkušenost s uměleckým provozem. Výstavní projekt CRASHTEST má suplovat tento deficit. Jeho smyslem je umožnit studentům dějin umění zorganizovat v roli kurátorů výstavu z děl svých vrstevníků studujících na vysokých uměleckých školách. Vznikl v rámci Výběrového semináře umění 19. a 20. století na Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze v akademickém roce 2010/2011 a uskutečnil se díky vstřícnosti a podpoře Pavla Vašíčka z pražského Topičova salonu.

Jak už bylo řečeno, CRASHTEST je metaforou zátěžové zkoušky studentů všech zúčastněných škol. Jak začínající kurátoři, tak i mladí výtvarníci procházejí jakýmsi testem odolnosti proti nárazu – mínění veřejnosti a výtvarné kritiky. CRASHTEST je multilaterálním projektem, který zvyšuje odborné a praktické kompetence všech participujících stran. Svou podstatou spojuje jednotlivce a celé instituce, které spolupracují na realizaci společného díla. Proto má široký dopad na všechny, kdo se do něj zapojí. Především studenti rozvíjejí své odborné dovednosti (umělecká kritika, redakční práce, psaní odborného textu, instalace expozice…), dále manažerské a komunikační schopnosti. Jedná se o klíčové kompetence, které budou mít zásadní vliv na jejich budoucí pracovní perspektivy. Rovněž kontakt a kooperace mezi univerzitními institucemi, pro které vytváří CRASHTEST prostor, je zásadní pro budoucí konkurence schopnost jejích absolventů v lokálním i globálním měřítku.

Milan Pech, ÚDKU KTF UK