Crashtest 2

NE/PŘIZPŮSOBIVÍ

Zprofanovaný eufemismus „ne/přizpůsobiví“ pro kurátorky není pouze synonymem nějakého sociálního problé-mu. Naopak, osvobozeny od stereotypního porozumění tomuto pojmu, zkoumají otázku ne/přizpůsobivosti široce a v pro-tikladech jako ne/přijímání kulturních, společenských a výtvarných standardů. Proto člení expozici do čtyř tematických částí nazvaných podle vybraných umělec-kých děl: Nič nie ako sa zdá, Transformace, Mýma očima, Slušní lidé. V jedné řeší situace, do nichž se dostává každý z nás, chvíle, kdy se sami sebe ptáme: Do jaké míry vyhovět požadavkům svého okolí na to, jaký mám být, jak mám vypadat, jak jednat, a zároveň neztratit vlastní tvář? V další části ukazují, jak si okolní prostředí naopak adaptujeme my sami, přičemž někdy zacházíme tak daleko, až to přestává být funkční. Na jiném místě autorky výstavy poukazují jak na patologické formy společenské nepřizpůsobivosti, tak také nezdravé přizpůsobivosti, kterou je jednoduše splynutí s anonymním davem. Naproti tomu demonstrují tvůrčí potenciál, jaký může mít nechtěná chyba, nepříjemný defekt nebo odchylka od normy. Svou výstavou dovolují divákovi nahlédnout problematiku ne/přizpůsobivosti z mnoha stran a to prostřednictvím prací nejmladší generace českých umělců.

Zúčastněné školy:
Fakulta umění a architektury – TUL Liberec
Fakulta umění a designu – UJEP Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta – UHK Hradec Králové